حقوق کسب و کارهای الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

قسمت اول ـ ثبت نرم‌افزار بخش اول ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار: ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه منظور از کلمه “قانون‌”، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـمصوب ۱۳۷۹ ـ می‌باشد....

آیین دادرسی جرایم رایانه ای

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه ای ماده ۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف ـ داده های مجرمانه...

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای

بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز ماده۱ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده...

قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی

‌باب اول – مقررات عمومی ‌مبحث اول – در کلیات ‌فصل اول – قلمرو و شمول قانون ‌ماده ۱ – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌ اطلاعات...